Rozhovor: Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.

Jak již bylo zmíněno v předešlých článcích a na našich webových stránkách, letošní ročník spolupracujeme se Střediskem rané péče EDUCO Zlín z. s., které sídlí právě ve Zlíně. A dnes jsme se pro Vás rozhodli EDUCO vyzpovídat. V následujících řádcích se dozvíte, jak organizace vznikla nebo co je jejím cílem.

Kdy bylo EDUCO založeno a proč vůbec vzniklo? Co je cílem?

EDUCO vzniklo 1. 1. 2005 jako iniciativa dvou zakladatelek Dagmar Machové a Jany Hunákové, které měly potřebu pomoci rodičům s dětmi se zdravotním postižením v jejich nelehké situaci. V té době se jednalo o malé centrum pro rodinu. Dnes je EDUCO největším poskytovatelem rané péče ve Zlínském kraji a spolupracuje s dalšími organizacemi v celé republice i za jejími hranicemi.

Hlavními cíli EDUCA je dosáhnout co největšího možného rozvoje schopností a dovedností dětí v jejich přirozeném domácím prostředí, provést rodiny obdobím nepříznivé situace a dovést je k jejich samostatnosti. Organizace poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi od narození do 7 let věku dítěte. Důležité je také zvýšit informovanost a povědomí o naší službě, jejím smyslu a potřebnosti.  

Můžete, prosím, popsat, kdo anebo co je to EDUCO?

EDUCO je terénní sociální služba v oblasti rané péče. Jsme neziskovou organizací, která poskytuje ranou péči rodinám. Rodiče se k nám hlásí z vlastní iniciativy. Poradkyně rané péče pomáhají rodičům a dětem v tom, aby zdravotní postižení dítěte mělo co nejmenší dopad na rodinu a aby se dítě vyvíjelo tak nejlépe, jak jen mu to umožňují jeho schopnosti a dovednosti.

Poradce rané péče přijíždí do rodin zpravidla v intervalu čtyř až šesti týdnů. Konzultace pro rodinu jsou zdarma, jelikož se jedná o sociální službu hrazenou státem. Poradce probere s rodiči při návštěvě aktuální situaci a zjistí, co je nejvíce tíží a na čem je potřeba zapracovat vzhledem k vývoji dítěte. Poradí se s rodiči, jak dále pokračovat s rozvojem dovedností u dítěte a pokud to situace vyžaduje, poradí také ohledně další odborné pomoci pro dítě. Současně se poradce věnuje i dítěti. Na první pohled to vypadá, že si poradce s dítětem hraje, nicméně aktivity jsou ze strany poradce přesně cílené na oblasti, které potřebuje dítě procvičit a upevnit. Vše, co se v rodině odehrává, je vždy po vzájemné dohodě s rodiči.

 

 

Jaké byly začátky? Porovnejte chod organizace dnes a jak si vedla ve svých začátcích.

Založení EDUCA malinko připomíná dobře známý večerníček “Potkali se u Kolína”.

To se tak jednou potkala Dáša s Janou a z pouhého nadšení založily malé centrum pro děti v předškolním věku. Centrum pomáhalo rodičům řešit menší i větší problémy a programy, které centrum nabízelo, si rodiče pro své děti platili. Stále více se o službu zajímaly rodiny, jejichž děti měly zdravotní postižení a my jsme přemýšlely nad tím, jak jim pomoci, co jim nabídnout a hlavně jak to udělat, aby za tuto službu nemusely platit.  Nápad přišel v průběhu absolvování kurzu metodiky Portage, na kterém jsme se více dozvěděly o službě raná péče. Hledaly jsme dostupné informace, na základě kterých padlo rozhodnutí, že založíme občanské sdružení. Poskytovatel rané péče ve Zlínském kraji byl tady. Cílová skupina EDUCA byla jasná hned od počátku a do současné doby se nezměnila. Ve Zlínském kraji již působila Společnost pro ranou péči z Olomouce a Brna i Tamtam, tudíž EDUCO tuto síť poskytovatelů doplnilo. Začaly jsme se věnovat rodinám s dítětem se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem, případně dětem předčasně narozeným.

EDUCO je v dnešní době organizace, která se neustále učí a sama své znalosti a odbornosti předává dál, protože sdílení dobré praxe a neustálý rozvoj považujeme za zásadní. EDUCO je, například, dnes členy EURLYAID (The European Association on Early Childhood Intervention), APRP (Asociace poskytovatelů v rané péči, z.s.) a Volného sdružení poskytovatelů rané péče ve Zlínském kraji.

Kolik lidí je potřeba k chodu organizace? A musí mít pracovníci nějaké speciální vzdělání, aby mohli pracovat s dětmi?

V současné době pracuje v EDUCU 8 zaměstnanců, z toho 6 je v přímé péči o klienty a 2 zajišťují chod organizace. Poradkyně rané péče musí mít minimálně vyšší odborné vzdělání v oblasti sociální práce. Odbornost ale poradkyně nečerpají pouze z VOŠ či VŠ, nedílnou součástí práce v EDUCU je také neustálé vzdělávání se formou akreditovaných kurzů (např. kurz bazální stimulace nebo kurz poradce rané péče). Další rozvoj je složen z akreditovaných i neakreditovaných kurzů, které pomáhají poradcům nabírat specifické znalosti a dovednosti se zaměřením například na děti s autismem či jiným specifickým znevýhodněním.

Jak často se Vám někdo ozve s nabídkou pomoci? A v jaké formě Vám lidé chtějí nejčastěji pomoct?

Téměř denně se setkáváme s nejrůznější formou pomoci a toho si velmi vážíme. Lidé nám dávají podporu formou darovaných pomůcek a hraček pro děti, které dále bezplatně půjčujeme dalším rodinám. Dostáváme finanční podporu ze strany firem i jednotlivých dárců, které využíváme na nové projekty či na dofinancování základní služby. Máme kolem sebe dobrovolníky, kteří jsou ochotni nám darovat svůj volný čas a pomoci nám například s organizací benefičních akcí. Všechny formy pomoci oceňujeme a s nadšením vítáme, protože bez této pomoci by EDUCO nemohlo poskytovat své služby v takové míře a s takovou kvalitou.

Víme, že jste dostali různá ocenění. Můžete nám prosím říci, jaká přesně ocenění to byla?

V roce 2011 cena Nadace Erste za přínos v sociální integraci. Byli jsme vybráni mezi 30 organizací z celkových 1200 ze států střední a jihovýchodní Evropy.

Kolika rodinám momentálně pomáháte a kolika jste už pomohli?

Kapacita EDUCA je nyní 110 rodin. V letošním roce budeme navyšovat kapacitu na 115 rodin. Od roku 2005, kdy EDUCU vzniklo, jsme pomohli více jak 360 rodinám.

Na jaký projekt jste nejvíce pyšní a proč?

Ceníme si více projektů. Jedním z nich je projekt Výjimečnost (2014-2015), který se uskutečnil pod vedením organizace Proutek. Projekt nás donutil zastavit se, podívat se na naši organizaci z jiné strany, z větší výšky a zamyslet se, co je pro nás důležité a jak chceme pokračovat dál. Významné kroky vpřed jsme také uskutečnili díky projektům Profesionalizace (ESF) a projektu Pošleme to dál (Nadační fond AVAST). Velký přínos vidíme v tom, že projekty podpořily rodiny s poruchou autistického spektra a umožnili víkendová setkání s psychologem zaměřeným na tuto specifickou skupinu. Projekty nám pomohly v rozvoji odborných znalostí v oblasti rané péče například díky možnosti zahraničních stáží, mezinárodních setkáních, účasti na konferencích apod. Aktivit v projektech bylo mnoho.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna? Máte naplánované nějaké nové projekty?

EDUCO má v plánu do budoucna několik důležitých milníků. Jedním z nich je zavést mezioborovou spolupráci pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Jedná se o formalizování spolupráce mezi odborníky ze sektoru zdravotnictví, sociálních služeb a školství, kteří by se jako tým scházeli a velmi zjednodušeně řečeno by společně navrhli další plán rozvoje dítěte. V roce 2017 se v EDUCU podařilo uspořádat již dvě takové setkání. Jelikož setkání odborníků přineslo očekávané výsledky, máme v plánu rozšířit jak tyto aktivity, tak i množství rodin. Dále máme v plánu uspořádat Mezinárodní workshop v roce 2019 a také Mezinárodní konferenci EURLYAID v Praze v roce 2020, již nyní tyto akce připravujeme. Věříme, že uvedené kroky pomohou k rozvoji rané péče v České republice.

Uložit odkaz do záložek.